Tra cứu hợp đồng điện tử

Các bước tra cứu hợp đồng điện tử

- Thực hiện Xác nhận giao kết bằng hình thức OTP
- Thực hiện Xác nhận giao kết bằng hình ký số USB Token
- Thực hiện tải hợp đồng về máy tính để lưu trữ hoặc in hợp đồng
ưu đãi tháng 11