Tính năng cơ bản

Tạo lập hợp đồng - Trình phê duyệt - Trình ký số - Xử lý hợp đồng
Gửi thông báo, yêu cầu giao kết hợp đồng tới khách hàng thông qua hình thức điện tử: Email, SMS
Tùy biến tạo mẫu hợp đồng theo mẫu của doanh nghiệp, hoặc từ mẫu hợp đồng sẵn có trên hệ thống
Người dùng chủ động thiết lập sử dụng chữ ký cá nhân hay tổ chức khi thực hiện giao kết trên hợp đồng
Hỗ trợ lập, xuất nhiều biểu mẫu báo cáo với các chỉ tiêu thông tin liên quan
Quản lý tài khoản truy cập và phân quyền cho từng người dùng. Hệ thống tự động update khi có thay đổi về chính sách
Áp dụng ngay với mọi loại hợp đồng

Tính năng nâng cao

Áp dụng công nghệ xác thực hợp đồng điện tử trực tuyến, tránh làm giả hợp đồng
Xử lý chính xác số lượng hợp đồng điện tử lớn, liên tục 24/7/365
Quản lý dữ liệu theo mô hình tập trung hoặc phân tán phù hợp với đa dạng mô hình doanh nghiệp
Phương thức tích hợp đa dạng hợp đồng điện tử với các phần mềm quản lý sẵn có tại doanh nghiệp
Thực hiện phê duyệt, ký số hoặc xử lý nhiều hợp đồng tại cùng thời điểm một cách nhanh chóng, chính xác
Cổng ký tiện dụng, một chữ ký số có thể sử dụng cho nhiều điểm phát hành hợp đồng
Áp dụng ngay với mọi loại hợp đồng

Mô hình triển khai hợp đồng điện tử ESOC

Áp dụng ESOC để thay đổi phương thức ký kết truyền thống, xây dựng doanh nghiệp chuyển đổi số không giấy tờ

Mô hình tích hợp các phần mềm sẵn có tại doanh nghiệp

ESOC hỗ trợ truyền nhận dữ liệu Hợp đồng điện tử từ phần mềm ERP, CRM, HR, Phần mềm kế toán và các phần mềm khác